Privacyverklaring Essentie Online

Essentie.online zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website.

Essentie.online is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring betreft het gebruik van de website essentie.online.

Contactgegevens
essentie.online
info@essentie.online
0615192363

Contactpersoon
Klaas Salverda is de functionaris gegevensbescherming van Essentie.online. Hij is te bereiken via klaassalverda@live.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Essentie.online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Jongeren
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@essentie.online, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens
Essentie.online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Essentie.online neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Essentie.online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Rond de verkoop van boeken of het aannemen van geldelijke ondersteuning geldt de termijn die nodig is om de administratie te bewaren. Ondernemers hebben een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.
– Namen en mailadressen bij openbaar gegeven reacties op artikelen blijven daar staan, tenzij Essentie.online om verwijdering wordt verzocht of het artikel als geheel wordt verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Essentie.online in casu de functionaris gegevensbescherming verstrekt aan derden alleen als dit nodig is gegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Essentie.online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@essentie.online.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Essentie.online wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Essentie.online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@essentie.online